ວິຊານີ້ຮຽນກ່ຽວກັບພື້ນຖານການທົດສອບຊອຟ໌ແວຮ໌, ຕົ້ນກໍາເນີດຂໍ້ຜິດພາດ, ແບບຈໍາລອງການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ, ການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ, ລະບົບປະຕິບັດການ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອຸປະກອນ, ການສ້ອມບຳລຸງອຸປະກອນ ແລະ ການກຳນົດຄ່າຕ່າງໆໃນຄອມພິວເຕີເພື່ອໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບຄອມພິວເຕີ, ການສ້າງ ແລະ ໜູນໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສຳລັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ, ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງພິມເອກະສານ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພກັບການປ້ອງກັນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍ.

ວິຊາ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂັ້ນສູງ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດການຮຽນການສອນໃນປີ 3 ຂອງສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີເນັດເວີກ ຂອງຄະນະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ